پرینت

منشور اخلاقی

ما به ارزش‌ها كه زير بناي حرفه‌اي و روش عملكرد دروني و بيروني ما خواهد بود آگاهيم و به آن متعهد هستيم شالوده اين تعهد حلقه بزرگ ارتباطات ماست كه كه ما را به سمت باشگاه توليدكنندگان بزرگ رنگ و پوشش‌هاي تخصصي دريايي هدايت مي‌كند و صيانت از اين حلقه و عملكردي منطبق با عالي ترين استانداردها از جمله وظايف ماست.

آمال و اهداف اجرايي ما در اين منشور اخلاقي و رفتار حرفه‌اي متبلورگرديده است.

ما قوياً بر اين نكته تاكيد داريم كه رفتار جمعي هر يك از كاركنان بسترساز ارتقا شهرت و اعتماد سازماني مي‌گردد.

ما اميدواريم رعايت اين منشور شفافيت ارزش‌ها، احترام و درستكاري را با خود به ارمغان آورد.

ما مبادرت به انجام پروژه‌هايي مي‌نمائيم كه با تجربه و مهارت و قابليت‌هاي ما همخواني داشته و بر انجام مطلوب آن توانا باشيم.

ما از حق مالكيت معنوي و محرمانه بودن اطلاعاتي كه در اختيار ما گذاشته مي‌شود حفاظت مي‌نمائيم.

ما در پروژه‌هاي برون مرزي خود ملزم به رعايت مقررات و قوانين تدوين شده آن كشور مي‌دانيم.

ما با نفي اعمال مغاير با منافع جامعه از هر منظر نظام مديريتي خود را بر اساس سلامت، ايمني و رعايت محيط زيست و فارغ از هر گونه گرايشات و جهت گيري‌هاي سياسي قرار مي‌دهيم.

ما زماني شكايات اخلاقي حرفه‌اي را مطرح مي‌كنيم كه با شواهد و حقايق مطابقت داشته باشد.

ما احترام به خود و ديگران و منابعي را كه به ما سپرده شده است از اهم وظايف خود دانسته و از رفتارهايي كه ممكن است شائبه بي احترامي را ايجاد نمايد احتراز مي‌نمائيم.

ما از آنجايي كه يك شركت فرا مليتي هستيم با ايجاد اشتغال و پرداخت ماليات به توسعه جوامع كمك مي‌نمائيم.

ما سعي مي‌كنيم در مواجهه با موضوعات مختلف دروني و بيروني شركت تابلو روشني از كردار نيك ، پندار نيك، گفتار نيك از خود نشان دهيم به موضوعات مختلف به ديد مثبت مي‌نگريم و براي ايجاد هم افزايي بيشتر در همه امور به راه حل‌هاي مثبت و منطقي و دقيق مي‌انديشيم و در موافقت يا انتقاد و مخالفت با هيچ موضوعي از دايره انصاف خارج نمي‌شويم .

ما با احساس مسئوليت نسبت به حقوق سهامداران به حقوق مالكيت احترام مي‌گذاريم و شفافيت را زير بناي تصميم‌گيري‌هاي خود مي‌دانيم.

آنچه در تعهد ماست درك واقعيت و عمل صادقانه در ارتباطات متقابل و ارائه درست اطلاعات مي‌باشد.

ما  اعتقاد راسخ داريم كه داشتن حس مسئوليت و پايبندي به درستكاري در قبال تعهدات ديگران و ايجاد فضايي امن جهت بيان و تبادل حقايق و اطلاعات بنيان اصلي و اساسي اين منشور مي‌باشد.