پرینت

پشتیبانی و مهندسی فروش رزین

شرکت شیمیایی پارس پامچال به دلیل اصل مشتری مداری ، واحد مهندسی فروش رزین را از حدودأ  دو سال پیش به بخش پشتیبانی و مهندسی فروش خود افزوده است و تمام توان خود را به کار گرفته که با استفاده از کارشناسان خود ،خدمات خود را در سه بخش به مشتریان خود ارائه کند.

1. قبل از خرید کالا

 •       مشاوره اولیه جهت شناسایی اسپک مورد نظر مشتری
 •       ارسال مشخصات  کد پیشنهادی پامچال Specification Sheet))
 •       ارسال نمونه پیشنهادی پامچال
 •       ارائه مشاوره های لازم برای ساخت رنگ مناسب به مشتری

 2. در حین خرید کالا

   همراه هر بج از رزین ارسالی برگه تائیدیه ( (INSPECTION CERTIFICATEآن بچ نیز برای مشتری ارسال می شود.این تائیدیه شامل :

 •         مشخصات عمومی رزین ( نوع رزین – کد رزین)
 •         بهترین زمان مصرف
 •         شماره بچ
 •         مشخصات فنی رزین ( در محدوده استاندارد تعریف شده )

                    

  3. بعد از خرید کالا

   در صورت بروز احتمالی هر گونه مشکل:

 • شماره بچ یا شماره تائیدیه کالا به راحتی دسترسی به شناسنامه کالا را در کارخانه میسر میسازد.
 • مشاوره و راهنماییهای لازم جهت رفع مشکل ارائه می شود.(فرمول اولیه ، درصد مصرف)
 • اعزام کارشناس مجرب به محل در صورت نیاز